1.Ορθή επανάληψη της υπ’άρ .Πρωτ. 48/2020 απόφασης ΔΣ με τίτλο: « Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝ-ΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΙΑ ΟΤΑ 2. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της 3. Ορισμός εκπροσώπων

Αριθμός Απόφασης:

076

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: