α) Ορισμός εννέα (9) φυσικών προσώπων εκπροσώπων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για τη συγκρότηση προσωρινής διοίκησης της εταιρείας «ΜΕΝΕΜΕΝΗ Α.Ε.» η οποία ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. Ι/12175 απόφαση της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης – ΦΕΚ / Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών / αρ. φύλλου 41..

Αριθμός Απόφασης:

200

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: