Αντιστοίχιση ειδικοτήτων επτά (7) εγκεκριμένων θέσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ), στο πλαίσιο του προγραμματισμού αντίστοιχων προσλήψεων, έτους 2022, με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του Π.Δ. 85/2002 (Νέο Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο).

Αριθμός Απόφασης:

80

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: