Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ύψους 198.478,72€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

Αριθμός Απόφασης:

407

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: