Αποδοχή της απόφασης ένταξης και έγκριση της τροποποίησης του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με Παράρτημα ΡΟΜΑ», με κωδικό ΟΠΣ 5001675, του Ε.Π. « ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020».

Αριθμός Απόφασης:

103

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: