Αποδοχή της απόφασης ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 1353/20/03/2018 Πρόσκλησης, με Κωδικό: 2478 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προ

Αριθμός Απόφασης:

183

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: