Αποδοχή των όρων της με αρ. πρωτ. 1781/8-3-2012 Ανοιχτής Πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής

Αριθμός Απόφασης:

149

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: