Απόφαση για τη χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), κατά την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. που τεκμηρ

Αριθμός Απόφασης:

351

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: