Απόφαση για την χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), κατά την παρ. 1 του άρθρου 259 του Ν.3463/2006 (Α΄114), σύμφωνα με την αναθεωρημένη εγκεκριμένη Εισηγητική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού αυτής για το Έτος 2021, σύμφωνα την 1η τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021 αυτής, για το έτος 2021.

Αριθμός Απόφασης:

324

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: