Απόφαση για την έγκριση της αναθεώρησης της εγκεκριμένης Εισηγητικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα του εγκεκριμένου προϋπολογισμού αυτής για Έτος 2022, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2022 και την 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2022, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Δημοτικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα το άρθρο 259 του Ν.3463/2006 (Α΄114), για το έτος 2022».

Αριθμός Απόφασης:

295

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: