Απόφαση περί της άσκησης ενδίκου μέσου κατά Δικαστικής Απόφασης

Αριθμός Απόφασης:

020

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: