Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 82/2023 Απόφασης Πρωτοδικείου Αθηνών, - Τμήμα Εργατικών Διαφορών

Αριθμός Απόφασης:

151

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: