Απόσυρση προσφοράς ύστερα από αίτημα του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ZILLION ΜΟΝ. ΙΚΕ στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων της υπ’ αριθμό 353/23-02-23 διακήρυξης για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης για τις ανάγκες του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», για το τμήμα 6: «Προμήθεια ενός (1) σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC), ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40kW που θα χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση του ηλεκτροκίνητου λεωφορείου και επτά (7) σταθμών φόρτισης AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22kW για τις ανάγκες φόρτισης των λοιπών ηλεκτροκίνητων οχημάτων», α/α συστήμ.ΕΣΗΔΗΣ 183711.

Αριθμός Απόφασης:

150

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

12/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: