Διατύπωση της σύμφωνης γνώμης επί της αιτήσεως για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου και των βοηθητικών χώρων τους (αίθουσα βαρών κ.λ.π) που βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας Αμπελοκήπων σε αθλητικούς συλλόγους και φορείς για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους

Αριθμός Απόφασης:

44

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: