Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν.4412/2016, μετά από ματαίωση διαγωνισμού (κήρυξης άγονου) για την ομάδα Γ: Εκπαίδευση αδέσποτων σκύλων, στα πλαίσια διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης, Περισυλλογής, Εκπαίδευσης, Σίτισης και Αποτέφρωσης Αδέσποτων Ζώων», σύμφωνα με την Κατευθυντήρια 25 της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Αριθμός Απόφασης:

303

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: