Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών από κακοτεχνία δρόμου (Παντακίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου) από ζημία προκληθείσα σε σταθμευμένο όχημα

Αριθμός Απόφασης:

262

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: