«Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

306

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: