Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση με τίτλο «Διαλειτουργικότητα Συστημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και Χωρικά Ενεργοποιημένοι Μηχανισμοί Εύρεσης/Διάθεσης Δεδομένων»

Αριθμός Απόφασης:

067

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

09/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: