Έγκριση επιβολής κυρώσεων για την εκπρόθεσμη παράδοση των δύο απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κμ, σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/16, στην εταιρία με επωνυμία Star Automative ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΑΙΑ, διακρ. τίτλο «Star Automative Hellas» στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 27361/24-12-21 σύμβασης της με αριθμό 927/2021 διακήρυξης για την Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

64

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: