«Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με α/α συστήμ. ΕΣΗΔΗΣ 183709 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για το τμήμα 4: Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου αναρροφητικού οχήματος οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο) 2κ.μ.», της υπ’αριθμ. 353/23 διακήρυξης για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης για τις ανάγκες του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: