Έγκριση όρων διακήρυξης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ για την κατασκευή του υποέργου 1 με τίτλο: -«« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ» της πράξης με τίτλο «Δημιουργία χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Καραντινού και Ρόδων - ΟΤ 97Α»- ΟΠΣ 5028175 Αρ. μελ. 116/2017, προϋπολογισμού 1,239,876.00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Αριθμός Απόφασης:

286

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: