Έγκριση παράτασης ισχύος των προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του με α/α συστήματος 164280 ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων της υπ’ αριθμό 1144/22 διακήρυξης για την «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό & Ειδών Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων».

Αριθμός Απόφασης:

80

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: