Έγκριση παράτασης της Σύμβασης Οριζόντιας Συνεργασίας άρθρου 12 του Ν 4412/16 με ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑγια την εκτέλεση Του έργου «Ενδυνάμωση Τεχνικής Επάρκειας: Μελέτες για την Ωρίμανση έργων, προς υποβολή χρηματοδότησής τους στο Πράσινο Ταμείο και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της

Αριθμός Απόφασης:

292

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: