Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών στα πλαίσια της απ’ ευθείας ανάθεσης για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 1ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕ)Ν ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» αρ. μελ. 09/2018».

Αριθμός Απόφασης:

354

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: