Έγκριση πρακτικών επιτροπής των αποτελεσμάτων των σταδίων (“Δικαιολογητικά Συμμετοχής”, “Τεχνική Προσφορά” και “Οικονομική Προσφορά”) των αποδεκτών προσφορών, στο πλαίσιο διενέργειας με την διαδικασία της διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 περ. α’ του ν.4412/16, της ανάθεσης για το τμήμα Ε: Προμήθεια και παροχή υπηρεσιών επισκευής ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ του αρχικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχ/των έργων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Προσωρινή κατακύρωση διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

366

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: