Έγκριση πρακτικών κατά το στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών (3ο πρακτικό) και κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης (4ο πρακτικό) στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

299

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: