Έγκριση πρακτικού επιτροπής αναφορικά με την εξέταση του υπ’αριθμ.πρωτ. 17103/22 αιτήματος της εταιρίας με επωνυμία ΑΝΑΞ ΑΕ για αναπροσαρμογή ων τιμών σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 38866/22 Υπουργική Απόφαση στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», α/α συστημ.158253. Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

213

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: