Έγκριση πρακτικού επιτροπής αναφορικά με την εξέταση του υπ’αριθμ.πρωτ. 7226/30- 03-22 αιτήματος της εταιρίας με επωνυμία ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ για αναπροσαρμογή των τιμών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ.2040/13-04-22 έγγραφο από την ΕΑΑΔΗΣΥ στα πλαίσια κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για το τμήμα 12 της ανάθεσης για την «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό & Ειδών Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων»

Αριθμός Απόφασης:

241

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: