Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αποξήλωσης πρεμνών και φύτευσης νέων δένδρων», αριθ. μελέτ. 104/12. Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

219

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: