Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων και προϊόντων κλάδευσης δένδρων». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

032

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: