Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την προμήθεια των υπολειπόμενων τμημάτων της αρχικής ανάθεσης για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης & των νομικών του προσώπων». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

031

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: