Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπολειπόμενων ομάδων Δ2 και Δ3- Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου της αρχικής ανάθεσης για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων». Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσμ

Αριθμός Απόφασης:

145

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

07/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: