Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: