Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», για το Τμήμα 3: Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος, α/α συστημ.135229. Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

17/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: