Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», για το Τμήμα 4: Προμήθεια ενός Λεωφορείου Μεταφοράς Προσωπικού, α/α συστημ.135230. Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

301

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: