«Έγκριση προσφυγής στην διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 περ. α’ του ν.4412/16, για την ανάθεση του τμήματος Ε: Προμήθεια και παροχή υπηρεσιών επισκευής ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στα πλαίσια του διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχ/των έργων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

279

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: