Έγκριση συμμετοχής στην υπ’αρ πρωτ 5132/23.02.2018 πρόσκληση «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού » με το έργο «Προμήθεια καδοπλυντηρίου χωρητικότητας καθαρού νερού τουλάχιστον 3.5m3»

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: