«Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16 (Α’147) ήτοι διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητα κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

65

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: