«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του δήμου & των νομικών του προσώπων». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

067

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

05/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: