Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εντύπων, φακέλων & αφισών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

070

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

11/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: