Έγκριση του πρακτικού Νο1 Ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, και έλεγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», με προϋπολογισμό 40.465,91 €, πλέον ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

195

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: