Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μειωμένου ωραρίου, 33 εργαζομένων του Δήμου μας, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών - στριών σχολικών μονάδων, με αύξηση του ωραρίου εργασίας στο ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητάς τους και με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους (Ν. 4368/16 άρθρο 8, παράγραφος 1α).

Αριθμός Απόφασης:

29

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: