Εισαγωγή προς έγκριση της με αριθμό 359/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΨΚΩΨΕ-3Ε0) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή των όρων δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο υλοποίησης του ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» βάσει της με αριθμό 11879/22-10-2021 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών για την Ένταξη του έργου «Ανάπλαση - μονοδρόμηση τμημάτων των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Χαλκίδη & ολοκλήρωση πολιτιστικού κέντρου Αμπελοκήπων “Καραπάντσειο”» με ποσό 970.298,00€»

Αριθμός Απόφασης:

75

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: