Εξέταση ενστάσεων κατά του από 25/02/14 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας στα πλαίσια διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, ελαστικών και εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχ/των έργου του δήμου» (αριθμ.μελετ.124/13).

Αριθμός Απόφασης:

51

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: