Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 11041/06-08-15 ένστασης, η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΔΡΟΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ κατά της διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

135

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

17/08/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: