ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΜΠΟΥΓΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΕ Δ.Τ. «ΕΠΙΔΟΜΗ ΑΤΕ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αρ. μελ. 15/2022)

Αριθμός Απόφασης:

297

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: