ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αρ. μελ. 55/2021)

Αριθμός Απόφασης:

224

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: