Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το έτος 2014.

Αριθμός Απόφασης:

37

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: