Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την κάλυψη εποχικών - περιοδικών - πρόσκαιρων και άλλων αναγκών των υπηρεσιών μας, για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

17/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: