Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, έτους 2016, για έργα συνολικού προϋπολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 1.000.000,00 €, χωρίς να συνυπολογίζονται το κονδύλιο του Φ.Π.Α. (παραγ. α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016) – Έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών ή και Η/Μ εργασιών.

Αριθμός Απόφασης:

170

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: